Presentation

Presentation av Stiftelsen Martinus Kosmologi
f d Stiftelsen Martinus Institut i Sverige

Den danske författaren MARTINUS (1890-1981) presenterar en världsbild, en kosmologi, med en helhetsförklaring av livet och tillvaron i form av TREDJE TESTAMENTET. I logiskt sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper. Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning.

Stiftelsen bildades 1966 i samråd med Martinus under namnet Stiftelsen Martinus Institut i Sverige. Stiftelsen utvecklades sedan i samarbete med Martinus som även gav information, anvisningar och riktlinjer för Stiftelsens fortsatta verksamhet. Enligt överenskommelse med Martinus skall Stiftelsen ha stadgar som i tillämpliga delar överensstämmer med de stadgar som utarbetats vid Martinus Institut i Köpenhamn. Anpassning av Stiftelsens stadgar har gjorts så långt möjligt.

2008-05-21 ändrades namnet till Stiftelsen Martinus Kosmologi. Stiftelsen är en s k from stiftelse och utgör inte någon form av förening, sekt eller politisk organisation.

Stiftelsen är självägande och stiftelsens kapital garanterar dess oberoende. I stiftelsens stadgar regleras användningen av dess kapital.

Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer, Henrik Sundström ordförande, Anne Pullar, Solveig Nord, Ulf Mohlander samt Göran Lundgren. Allt arbete vid Stiftelsen utförs ideellt.

Stiftelsens ekonomi baseras på gåvor, testamenten och inkomster från aktiviteter såsom föredrag, cirklar, kurser, seminarier, osv.

Stiftelsens räkenskaper granskas av auktoriserad revisor, och deklaration inlämnas varje år. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län. Årsredovisning lämnas varje år till Länsstyrelsen.

Stiftelsen äger Världsbild Förlag AB, vars styrelse utgörs av Henrik Sundström, ordförande, Ane Frostad ledamot och Ulf Sandström VD och ledamot.

Stiftelsens anda

Stiftelsen Martinus Kosmologi skall medverka till framväxten av den nya kultur, baserad på nästakärlek, som Martinus beskriver i sitt verk TREDJE TESTAMENTET. Därför bör nästakärlekens tankeklimat utgöra Stiftelsens mentala grundton.

Martinus beskriver nästakärleken som en utstrålning av energi, som är till nytta och gagn för allt levande. Det är således detta tankeklimat som skall vara utmärkande för verksamheten och samarbetet vid Stiftelsen. Nästakärleken kan aldrig ligga till grund för angrepp, förtal eller krav av något slag.

I ett av de första numren av tidskriften KOSMOS, som utkom på 30-talet, skrev Martinus följande: ”Inom ’Saken’ måste råda en anda, som absolut endast ser det ljusa, det goda och kärleksfulla i var och en, ty det finns absolut något gudomligt, ljust och kärleksfullt i Stiftelsen Martinus varje levande väsen. Att koncentrera sig på detta, att sysselsätta sig med denna sida av vår nästas natur, ger stor kunskap om ljuset, ger strålglans kring vars och ens mentalitet, får alla ögon att lysa.”

Utöver ovanstående följs också SAMARBETSSTRUKTUREN, som är en vägledning för Martinusarbetet, baserad på protokoll från styrelsemöten och samtal med Martinus och som utarbetats av rådet vid Martinus Institutet i Köpenhamn.

Verksamheten grundas inte på medlemskap

I en artikel med rubriken ”TILL LÄSARNA!”, publicerad i första numret av tidskriften KOSMOS, april/1933 och senare återgiven i KOSMOS nr 14/1979, står följande att läsa:

”Dessutom kan inget som helst andligt företag i absolut realistisk mening hållas samman annat än genom kärlek och den därav följande förmågan att praktisera idealism, tolerans och respekt för allt och alla. Varje andlig sammanslutning på basis av andra former såsom: avtal, kontrakt eller medlemskort blir därför oäkta eller hycklande i samma mån som ‘medlemmarna’ saknar förmåga att representera eller praktisera dessa sammanslutningars lagar, avtal, lärosatser eller ideal. Men en sammanslutning, som uteslutande är baserad på den medfödda kärleksförmågan hos individerna, är ju en äkta eller naturlig sammanslutning och kan endast existera under begreppet: ’Vad Gud har sammanfogat det må människor icke åtskilja’. Den behöver därför inga lagar, inga avtal, inga föreskrifter, inga löften för sin sammanhållning”.

Därför kan man mycket väl delta i Stiftelsens verksamhet – men man kan inte bli medlem.

Kort historik

 • 1966 Stiftelsen bildas av Sigurd Westerlund, Yngve Brolin och Nils Kalén
 • 1967 Weekendkurser ny gren i verksamheten. Mogens Möller o Sigurd Westerlund.
 • 1970-72 Nils Kalén skänker Hälsans Förlag (nuvarande Världsbild Förlag AB) till Stiftelsen
 • 1971 Martinuslitteraturen introduceras på biblioteken
 • 1972 Registrering hos Länsstyrelsen
 • 1975 Veckokurser startar på östa (Stallaholmen utanför Mariefred) 1976 Etablering i lokaler på Fjällgatan 23 A. Många frivilliga krafter bidrar till upprustningen av de två rum som hyrs
 • 1980 Begravningsinformation sammanställs och säljs via Stiftelsens förlag. I paketet finns förslag på hur man kan tänka sig att begravning kan gå till, hur kistan kan vara beskaffad, ”Vita Arkivet” från Fonus osv.
 • 1982 Totalt 75 ex av Livets Bog I kan genom en personlig donation av Elna Lindqvist, skickas som gåva till ett antal bibliotek
 • 1985 Informationsbladet startar. Bladet behandlar Stiftelsens verksamhet och annan närliggande verksamhet samt visar hur den nya världsimpulsen växer fram
 • 1986- Utbildning av nya föredragshållare och kursledare har skett och sker kontinuerligt
 • 1988 Stiftelsen erhåller Trasthagen 3, 5 och 7, Lidingö, i gåva av Elna Lindqvist
 • 1994 Sommarföredrag på Fjällgatan prövas. Videon ”Den kosmiska Världsbilden” produceras.
 • 1995 Utvecklingsgrupp bildas för att ge föredragshållare/kursledare/cirkelledare fördjupade kunskaper
 • 1996 Internatkursverksamhet på Granhedsgården utanför Flen startar. Gåva på 250.000 kr erhålles i form av personlig donation.
 • 1997 Teaterstycket ”Max o Cecilia” har urpremiär, tar upp reinkarnationsprincipen, författare Sigurd Westerlund.
 • 1999 Från och med sommaren 1999 kan Stiftelsen, vid kurser, ta emot övernattande kursdeltagare i ett nyrenoverat hus i Trasthagen med två rum, dusch, toalett och ett litet pentry. Antalet övernattande kan vara fyra personer. Huset är numera uthyrt permanent pga av det minskade intresset för veckokurser
 • 2008 Stiftelsen byter namn till Stiftelsen Martinus Kosmologi.
 • Samarbete med Martinus Center Stockholm och Martinus Center Ekerö Inleds.
 • 2009 Från och med hösten 2009 genomförs all verksamhet i Stockholm i stiftelsens regi och Martinus Center Stockholm läggs ner
 • 2010 I mars invigs den nyrenoverade lokalen, Martinusrummet, på Fjällgatan 23 B

Läs i pdf-format.