Vårt program våren 2018

Föredrag och seminarier våren 2018

Lördag 20/1, kl. 15.00 – 17.00 , föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Könsroller i förändring sett utifrån ett kosmologiskt perspektiv, Pernilla Rosell och Lars Palerius
Vad händer efter #Metoo? Hur ser relationerna mellan könen ut i dag i Sverige, ett av världens mest jämställda länder? Utifrån Martinus analyser samtalar vi om hur könsrollerna har utvecklats genom polförvandlingen, och hur tidigare, enpoliga beteenden fortfarande finns kvar hos de flesta av oss. Vi diskuterar tillsammans vilka olika utvecklingssteg vi ser omkring oss, och hur vi själva kan förhålla oss i övergångsfasen mellan den djuriska och den mänskliga sexualiteten. Hur kan samhället uppmuntra framväxten av ett alltmer humant och kärleksfullt förhållningssätt mellan könen?

 

Lördag 27/1, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö

”Framtidens syn på det levande väsendet” Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 1/2014. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6.

 

Lördag 3/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Har människan en fri vilja?, Tryggvi Gudmundsson
Martinus kosmiska analyser av vår eviga struktur och vårt medvetande ger oss en djupare förståelse av vad det vill säga att vara människa och vilka drivkrafter som ligger bakom vårt medvetande och våra handlingar. Om människan har eller inte har en ”fri vilja” har diskuterats i århundraden, och begreppet har varit centralt inom både religion och filosofi. Det finns dock ingen allmänt accepterad definition av ”fri vilja”. Med ”fri vilja” menas ofta att vi i viss utsträckning har möjlighet att via förnuftet styra eller påverka våra handlingar, oberoende av övernaturliga faktorer. Determinismen däremot, står för uppfattningen att hela världen, inklusive alla våra handlingar, har ett förutbestämt resultat i alla situationer. Föredraget vill försöka belysa att dessa två uppfattningar inte behöver stå i konflikt med varandra, utan lever sida vid sida och kompletterar varandra.

 

Lördag 10/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Vad ska vi äta egentligen?, Rune Östensson

Känner vi oss inte alla lite förvirrade kring alla motsägande råd om vad vi ska äta för att hålla oss friska? Martinus har skrivit mycket om den idealiska födan och nu kommer det fler och fler forskningsrapporter som bekräftar att den växtbaserade kosten är den bästa. Vi tittar på olika livsmedel och näringsämnen, och hur de kan stärka hälsan.

 

Lördag 17/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

En förenad mänsklighet, Olav Johansson

”Jordmänniskosamhället utgör en kosmisk realitet som befinner sig i utveckling. I denna utveckling representerar det ett stadium som kan betecknas som ett övergångstillstånd från ’djurriket’till ’människoriket’. Detta tillstånd kommer därvid att forma sig som en kamp mellan dessa två rikens ledande energier, vilka i sin tur kan betecknas som ’själviskheten’och ’osjälviskheten’. Eftersom själviskhetens energier till sin kosmiska natur är explosiva eller splittrande, och osjälviskhetens är sammanfogande eller förenande, är alltså jordmänniskosamhällets utveckling liktydig med en förvandling från ett töckenartat, splittrat tillstånd till en sammanfogad eller förtätad enhet. Samhället kan med andra ord liknas vid en nebulosa på väg att förtätas till en lysande sol” (Martinus: Livets Bog del 1, stycke 117).

 

Lördag 24/2, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö

”Mikrokosmos” Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 1/ 1996. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6.

 

Lördag 3/3, kl. 14.00 – 17.00, seminarium 2 x 45 min. med paus och avslutande samtal

Mitt ansvar, ditt ansvar och Guds ansvar, Solveig Langkilde
Hur är förhållandet mellan öde och ansvar? Vilket ansvar har vi i våra familje-, vänskaps- och arbetsrelationer – och i förhållande till världssituationen? Med utgångspunkt i reinkarnations- och karmatanken, kan detta att förstå de olika ansvarsområdena bli en spännande resa mot en ökad medvetenhet. Det kan i sin tur öppna för mer livsglädje och bättre samarbete med livets andliga dimensioner.

 

Lördag 10/3, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Tankevärlden, Anne Külper

Vi lever i en värld av tankar, känslor, föreställningar, värderingar, vilja och längtan. Hela livsupplevelsen sker i vår inre värld. Hur uppstår våra tankar och hur kan vi påverka vårt ständiga tankeflöde?

 

Lördag 17/3, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö

”Påskmysteriet” Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 4/ 1998. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6.

 

OBS! Söndag 25/3, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Vänskap, förlåtelse och kärlek, Karin Jansson
Alla människor längtar efter kärlek och vänskap men ofta skapar vi det motsatta. Martinus pekar på att vi kan utvecklas genom att lära oss förlåta och acceptera livet som det är. Det är början på en väg som leder oss till att bli genier i kärlek och att börja skapa en fredlig värld.

 

Lördag 7/4, kl.15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Den eviga kosmiska organiska förbindelsen med Gud, Lars Östnäs

Vi har alltid en evig förbindelse med Gud, antingen vi är medvetna om det eller inte. Genom begrepp som Guds primära medvetande, Försynen, skyddsänglar, världsimpulser, världsåterlösare, bönens princip m.m. förklarar Martinus vår eviga fader- och sonprincip. Hur kan dessa tankar vara till hjälp för oss i vardagen?

 

Lördag 14/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Att tolka livets tal – hur gör man?, Anne Pullar

Vissa händelser i livet brukar vi betrakta som djupt meningsfulla medan vi ger andra händelser mindre betydelse eller ingen alls. Martinus menar att allt vi upplever är en undervisning till oss från själva livet. Vår vardag blir en slags dialog med livet. Vi frågar och livet svarar. ”Att förstå dessa ’svar’ på rätt sätt är en njutning, som det absolut inte finns något som helst motstycke till”, skriver Martinus.

 

Lördag 21/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Är personlig utveckling möjlig?, Gunnar Martin Aronsson

Vissa forskare hävdar att vi i grund och botten genom vår biologiska dna-uppsättning inte förändras speciellt mycket från vaggan till graven. Ja, vi utvecklar en viss intelligens under vår växt från barn till vuxen, vi får en viss känslomässig mognad – men i grunden förblir vi samma dna-programmerade biologiska varelser. För en andligt orienterad människa blir det dock naturligt att fråga sig: Är personlig och andlig utveckling möjlig, och i så fall hur? Utifrån Martinus helhetssyn och mot bakgrund av sitt arbete som coach och samtalsterapeut talar Gunnar Martin om den personliga utvecklingens möjligheter och begränsningar.

 

Lördag 28/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Att vara den man är, Sofie Ericsson

Martinus säger att hans analyser är ett försvar för alla levande väsen, för allt som över huvud taget kan förekomma i livet och tillvaron. Ändå är det svårt att verkligen vara den man är. Ibland kanske omöjligt, eller kanske inte ens önskvärt? Vi kommer in på frågor kring ansvar och förväntningar på oss själva och varandra.

 

Lördag 5/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Den elektriska människan och det elektriska universum, Bo Edvinsson

Enligt Martinus utgör människans fysiska kropp ett elektriskt system som genomströmmas av en mängd olika energier vilka vibrerar på olika våglängder. Elektricitetens sanna natur är en andlig kraft, vilken befordrar våra tankar och vårt medvetande. Dessa energiers inverkan på vår kropp är mycket omfattande och är avgörande för om vår kropp är frisk eller sjuk. Martinus beskriver även hur det fysiska universum vi lever i är fyllt av elektriska energier. På senare tid har allt fler forskare börjat intressera sig för en ny teori, ”The Electric Universe Theory” som ger en helt ny bild av vårt fysiska universum. Föredraget visar bland annat på att denna teori förefaller bekräfta Martinus beskrivning av elektricitetens roll i den makrokosmiska organism i vilken vi lever.

 

Lördag 12/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Tro och vetande – några tankar om naturvetenskap och kosmologi, Gunnar Lundberg

Det tycks finnas en skepsis mot naturvetenskapen hos kosmologistuderande – är den befogad? Hur såg Martinus på naturvetenskapen? Och hur ser naturvetaren på Martinus kosmologi? Hur kommer naturvetenskapen att utvecklas?

 

Lördag 19/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal

Illusion och verklighet, Edly Grape

Den fysiska världen är illusorisk på det sättet att den är annorlunda än den ser ut att vara. Bakom den till synes fasta fysiska världen finns det en osynlig värld som har sin grund i övermedvetandet och grundenergierna. Nyare forskning visar att det existerar ett exakt samband mellan vårt sätt att tänka och de sjukdomar vi drabbas av. Alla sjukdomar har djupast sett en psykisk orsak. Många av dessa samband har nu kartlagts och det psykologin kallar ”det omedvetna” spela här en central roll. Men vad är egentligen det omedvetna?

Ladda ner hela vårprogrammet 2018