Vårt program våren 2017

Föredrag och seminarier våren 2017

Lördag 21/1, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Skyddsänglar i nationens tjänst
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 1/1998.

Lördag 28/1, kl. 15.00 – 17.00
Vi och dem i en globaliserad värld – öppet samtal med Ida Mohlander
Våra hjärnor är utformade för att leva i små stammar, att komma överens med en utvald grupp (vi) och att hålla alla andra (dem) borta. Men det moderna samhället har fått världens folk att leva på gemensamma områden, vilket har skapat fantastiska möjligheter och omfattande kulturkrockar. Världen blir allt mindre och de moraliska gränser som skiljer oss åt blir allt tydligare och mer förbryllande.
Vi bråkar om allt från skattesatser till homosexuella äktenskap och global uppvärmning, och måste ta reda på om och var vi kan hitta en gemensam värdegrund. Hur kan Vi samsas med Dem när det De vill känns så främmande för Oss?

Lördag 4/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Livets pedagogik, Ulf Sandström
Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundraprocentig, alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervisning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. Och slutmålet är detsamma för alla – om än inte samtidigt – nämligen att bli en riktig människa.

Lördag 11/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Återsken, Rune Östensson
Här möter Martinus livsvetenskap poesins värld i dikt och bild. Reflexer från det eviga ljuset i kosmos.

Lördag 18/2, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Färgernas symbolik i Martinus kosmologi, Poul Dyrholm
Vi kommer att få höra om den andliga vetenskapens syn på färger, som kosmiskt sett är en integrerad del av det levande väsendets medvetande. Naturvetenskapen å andra sidan, menar att färgerna är integrerade i de yttre skapade tingen. Vi ska därför få höra om några spännande infallsvinklar till färgskalan i förhållande till några av den andliga vetenskapens eviga principer och andliga grundenergier, t.ex. i förhållandet mellan vibrationer och energier, perspektivprincipen och kontrastprincipen och därmed till allkärleken, som är färgernas högsta kosmiska eller andliga mening.

Lördag 25/2, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Ljusets och mörkrets skyddsänglar
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 2/1998.

Söndag, OBS! 5/3, kl. 14.00 – 17.00, föredrag 2 x 45 min. med paus mellan och efter
Hur nära är oss den andliga världen? Solveig Langkilde
Martinus beskriver i sina kosmiska analyser att vi alltid lever i kontakt med en andlig värld – ofta utan att vara medvetna om det. Men med den gradvisa utvecklingen liv efter liv inser vi att osynliga andliga varelser hela tiden deltar i vår individuella utveckling såväl som i de omvälvande politiska och sociala processerna som försiggår på jorden i dag.

Lördag 11/3, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Forskare i andlig vetenskap, Anne Külper
Hur forskar vi i den andliga vetenskapen? Hur skiljer sig den andliga forskningen från den naturvetenskapliga? Det som förenar dessa två forskningsmetoder är ändå en längtan att förstå hur allt hänger samman i livet.

Lördag 18/3, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Kärleksfull näring till livet, Carla Paparo och Uno Germsjö
Martinus: ”Vår lycka beror inte enbart på vårt förhållande till våra medväsen, utan även på förhållandet till ”livsenheterna” eller ”ämnena” i vår organism.”

Lördag 25/3, kl. 12.00 – 17.00 Temadag Martinus Center Ekerö
Gudasonens kungarike
Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 3/1998.

Lördag 1/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Tro, tvivel och vetande, Sofie Ericsson
På vår väg framåt i utvecklingen kommer vi enligt Martinus att gradvis få sämre förmåga att tro och större behov av att logiskt förstå tillvaron. Ska vi på ett eller annat sätt ge upp tron innan vi kan ta till oss den andliga vetenskapen? Föredraget utgår delvis ifrån egna erfarenheter av att ifrågasätta Guds existens.
Visast är den som vet att han ingenting vet, sa Sokrates. Vad vet vi, vad tror vi och hur hanterar vi tvivel?

Söndag, OBS! 9/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Hur skapar vi fred i en krigisk värld? Karin Jansson
I dag finns många krig, motsättningar och konflikter på vår jord. Människor flyr från krigshärdar, andra svälter eller förtrycks. Samtidigt brukar de flesta människor säga att de längtar efter fred och ett tryggt liv. Men för att skapa fred krävs en förändring av vår mentalitet. Djupast sett är de konflikter vi ser i dag ett uttryck för vår inre värld och det är genom att skapa fred och balans inom oss som vi också kan skapa fred i världen. För att nå dit behöver vi förstå vilka vi är och börja praktisera förlåtelse, allkärlek och kosmisk visdom.

Lördag 22/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Livsupplevelsen – Vad innebär det att vara människa år 2017? Kenny Andersson
Vilka utmaningar står vi som individer inför? Vad präglar våra liv? Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare?
Enligt Martinus m.fl. är livsprincipen upphängd på en ständig utveckling. Sedan vi blev dagsmedvetna om oss själva, fram till där vi står i dag, har vår egen möjlighet till att vara medskapare i denna utveckling ökat på det dagsmedvetna planet. Genom ytterligare ökad medvetenhet om oss själva och den holistiska verkligheten, kopplat till upplysning om den omvärld vi upplever i, ökar dessa möjligheter ytterligare.
Med Martinus med fleras teorier som inspiration och oss själva som medel, tar vi oss an dessa frågor ur ett alldagligt och framför allt praktiskt perspektiv – där tanke följt av handling gör stor skillnad.

Lördag 29/4, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Perspektivprincipen och samtiden, Karin Schmidt
I form av bilder och berättelser strömmar samtiden på ett nästan överväldigande sätt emot oss.  För att ‘förbli stående’ hur ska vi förstå vår omvärld? Kan den kosmiska perspektivprincipen hjälpa oss att begripa vår samtid? Vad är meningen? Har Martinus perspektivprincip med vår tid att göra?

Lördag 6/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Vägen till Utopia, Dennis Persson
Föreställningen om Utopia eller en ideal mänsklig värld, först gestaltad av Thomas Moore på 1500-talet, blir allt aktuellare efter hand som människan sakta förvandlas från fortplantningsväsen till skaparväsen. Denna människans utopiska längtan kommer i föredraget att exemplifieras genom gestaltningar från litteratur, film och bildkonst. Genom Martinus analyser förstår vi att Utopia, Shangri-la etc. kommer att bli en verklig realitet här på jorden i form av ett internationellt världsrike, då vi människor genomgår en genomgripande transformation från mentala djur med fortplantning, självbevarelsedrift och dödlig konkurrens som drivkrafter, till kärleksväsen med genial förmåga att skapa och bidra för allas njutning.

Lördag 13/5, kl. 15.00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Mörker blir till ljus, Anne Pullar
Natten övergår i dag, våren smälter bort vintern och det blir sommar. Det har vi vant oss vid genom inkarnationerna och där är vi trygga. Men hur är det med tilliten till att våra mentala isklumpar och inre mörka regioner också förvandlas till ljus? Tror vi ibland att mörkret där inne ska råda i evighet? Med Martinus analyser och poesi från kända och mindre kända diktare, bjuder denna eftermiddag på glimtar ur den resa vi som människor företar, där vi steg för steg lär oss förvandla smärtsamma erfarenheter till nästankärlek och visdom, förvandla vårt eget mörker till ljus.

Söndag 21/5, OBS! kl. 15,00 – 17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal
Vårt inre universum, Olav Johansson
”Känn dig själv – och du känner hela universum”, sa Sokrates, och i ett sufiskt ordspråk heter det ”Universum är en stor människa, och människan är ett litet universum”. I Martinus världsbild får vi en logisk förklaring på varför och hur vi alla faktiskt är ”universumbärare” – bärare av ett levande universum eller mikrokosmos som är lika oändligt i vår egen organism som i det stora makrokosmos där vi själva lever som mikroindivider. Insikten om att var och en av oss faktiskt är försyn för ett helt universum öppnar också en helt ny etisk eller moralisk dimension, där ”kärleken till vår nästa” vidgas till att omfatta även vårt eget mikrokosmos. Vad betyder det praktiskt i det liv vi lever här och nu?

Ladda ner hela Vårprogrammet