Verksamheten

Stiftelsens verksamhet är inriktad på medverkan till framväxten av den nya kultur, som Martinus beskriver i sitt verk Tredje Testamentet.

Då riktig nästakärlek baseras på ett mycket omfattande kunskapsmaterial innebär det att undervisningen omfattar såväl den kosmiska världsbilden med dess lagar och principer, som den kosmiska världsmoralen.

Verksamheten och alla de medel, som står till förfogande, ska uteslutande tjäna följande allmännyttiga ändamål översätta Martinus verk så att största möjliga överensstämmelse med de danska originalen uppnås Upplysa om dessa verk och göra dessa tillgängliga för intresserade, genom publicering och undervisning i betryggande form.

Utöver ovanstående följs Samarbetsstrukturen, den vägledning för Martinusarbetet, baserad på protokoll från styrelsemöten och samtal med Martinus, som utarbetats av rådet vid Martinus Institutet i Köpenhamn.

Verksamheten försiggår främst i form av föredrag, seminarier, studiecirklar, samtals- och delningsgrupper. En given del i verksamheten är spaning efter den nya världsimpulsens olika ansikten. Vilka tecken finns det på en begynnande förändring i samhället i just den riktning som Martinus beskriver?

Genom stiftelsens ägda förlag Världsbild sker också kontinuerlig översättning och utgivning av Martinus litteratur på svenska. Från hösten 2007 sköts dessa uppgifter av Ulf Sandström. Utgivningen sker på Stiftelsens förlag, Världsbild Förlag AB www.varldsbild.se. Litteraturen distribueras numera via Stjärndistribution AB, 0290-76 76 80.

Litteraturens copyright innehas av Martinus Institut, Köpenhamn.

Förlagets löpande förvaltning sköts av VD, Ulf Sandström. Beträffande ekonomin vid bokutgivningen säger Martinus enligt citat i Samarbetsstrukturen ”Det är min önskan, att böckerna skall vara så billiga, som det överhuvud kan låta sig göra. Det skall inte tjänas pengar på dem, men självklart skall det gå ihop.”

Gåvor och testamenten

Gåvor och testamenten har hittills i viss utsträckning bidragit till nyutgivning av litteratur och i viss mån även återutgivning. De har också varit mycket väsentliga för undervisnings- och informationsverksamheten, framställning av trycksaker etc. Gåvor och testamenten bidrar således i stor utsträckning till att Martinus tankar kan nå ut till intresserade och andligt sökande människor. Stiftelsens verksamhet bedrivs främst i lokaler på Fjällgatan 23 B i Stockholm och Trasthagen 7 i Lidingö. På Fjällgatan dominerar föredrag, cirklar, informationsverksamhet, viss kursverksamhet etc. och verksamheten i Lidingö domineras av seminarier.

Samarbete med Martinus Center Ekerö

Sedan några år samarbetar stiftelsen med Anne Külper och Rune östensson, som står för Martinus Center Ekerö. Samarbetet består främst i ett gemensamt programblad samt seminariet Det Andliga i Konsten.

Andlig-vetenskaplig forskning

Stiftelsens ambition är att utveckla möjligheter för intresserade att under betryggande former forska i Martinus kosmologi och hur den kan tillämpas på olika områden. Intresserade kan också få möjlighet att med beprövade vetenskapliga metoder undersöka t ex ett spe-ciellt område inom kosmologin. Forskningen kan förstås också omfatta t ex dess pedagogiska struktur eller någon annan principiell undersökning tvärs över hela Martinus framställning och verk.

Forskningsstöd

Stiftelsen kan ge forskningsstöd i form av litteraturhänvisningar, att vara rådgivande samtalspartner och skapa tillfälliga grupper av föredraghållare, kursledare och eventuellt speciellt inbjudna deltagare som kan besitta kunskaper i aktuellt ämne. Forskningsprojekten bör vara av sådant slag att kosmologin har förutsättningar att vara till hjälp.

Något om framtiden

Stiftelsens inriktning är att verksamheten ska utvecklas till en av de ledande skolor som har till uppgift att, med hjälp av Martinus kosmologi, undervisa om nästakärleken och ge den en intellektuell bakgrund. Kanske kan det på sikt bli aktuellt med en egen kursgård för heltidsstudier under en längre tid.

Medarbetare

Medarbetare vid Stiftelsen är alla som medverkar med undervisning, bokföring, skrivarbete, systematisering av undervisnings material, städning, telefonpassning, utsändning av cirkulär mm samt med annat som kan behövas för att Stiftelsen skall kunna fungera. Alla skall vara likställda – dock har styrelsen det yttersta ansvaret för verksamheten.

Programgruppen

Programgruppen ansvarar för föredrag, kurser, cirklar etc. samt utformning och framställning av program. Sammankallande i programgruppen är Lars östnäs.

Husvärdsgruppen

Vid alla föredrag och seminarier behövs det personer som ställer upp som husvärdar och programvärdar. Programvärdarna tar hand om gästföreläsare, hälsar välkommen och leder samtalet efter föredraget. Husvärdarna (två per gång) kokar te, sköter kassan och ansvarar för disk och möblering. Varje säsong behövs det minst 10 husvärdar och 3-4 programvärdar. Sammankallande i husvärdsgruppen är Ulla Eriksson.

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har den löpande tillsynen över fastigheterna i Trasthagen samt Martinusrummet på Fjällgatan. 

Allt arbete för stiftelsen utförs ideellt. Stiftelsen välkomnar alla intresserade att delta i gruppernas arbete. Om du känner att du skulle kunna ställa upp i någon grupp skickar du ett mail till info@martinus.se eller hör av dig per telefon till stiftelsens kontaktpersoner.

Läs i pdf-format.