En introduktion

Martinus Kosmologi

En andlig – vetenskaplig värdsbild

Vad är Martinus Kosmologi

år 1921 fick dansken Martinus Thomsen (1890- 1981) genom en intuitiv Martinusupplevelse en djupgående inblick i livets mysterium. I sitt stora verk Livets Bog, samt i en rad kompletterande böcker, ger han en fascinerande förklaring och lösning på livsgåtan. Martinus kosmologi är ingen religion. I slutet av sitt fysiska jordeliv kom Martinus emellertid till insikten att hela hans samlade författarskap skulle få titeln ”Tredje Testamentet”. Därmed visar Martinus den nära anknytning hans texter har till kristendomens kärleksbudskap, men medan den kristna religionen vilar på förmågan att tro, kan man säga att kosmologin kräver förmåga och vilja till ett tänkande bortom vanans begränsningar med logiken som kompass. I Martinus samlade verk presenteras en intellektuell förklaringsmodell av tillvaron som visar att tillvarons grundton är kärlek. Verket är fritt tillgängligt för alla som har glädje av det. Det riktar sig till den fria sökaren och kan inte bindas i någon form av sekt eller förening. Livets Bog i svensk översättning kan läsas på nätet, www.martinus.dk eller beställas från Världsbild Förlag, www.varldsbild.se .

Verklighetens sanna natur är andlig

Varje levande väsen är djupast sett ett andligt väsen, höjt över tid och rum. Genom reinkarnationsprincipen har vi förmågan att ständigt återfödas i den fysiska världen och göra erfarenheter här. Dessa erfarenheter är av största värde vare sig de är av behaglig eller obehaglig natur, eftersom deär grunden för den utveckling som allt levande är underkastat. Genom kontrastprincipen förklaras det varför det finns mörker och ljus, primitivitet och genialitet, kärlek och hat, likväl som det finns natt och dag, sommar och vinter etc. Ingenting kan upplevas utan att man också upplevt dess motsats.

Livsmysteriets lösning

Kosmologin tar upp och visar bristerna i synen på verkligheten när den enbart uppfattas som en meningslös energiprocess. Föreställningen att verkligheten inte består av annat än materia och energi gör att människan inte kan förstå birdsig själv som en medveten, tänkande och kännande varelse. Vi står nu inför ett nytt stort genombrott i förståelsen av verkligheten. Det tidigare genombrottet – den vetenskapliga revolutionen – har lett till enastående landvinningar ifråga om kunskap och teknik för att hantera den fysiska världen. Samtidigt har människan genom ensidigheten i studiet av materien undanträngt väsentliga insikter om sitt eget liv och om innebörden av att vara en levande varelse. I dag finns ingen väg tillbaka till en oreflekterad religiös tro. Människan låter sig nu och i framtiden vägledas endast av vetenskap och av erfarenhetsbaserat logiskt tänkande. Vi är i början av en epok där naturvetenskapens begränsade materiella syn kommer att kunna infogas i en verklig förståelse av livet. Det rör sig om genomskådandet av verklighetens materie- och energidimension till förmån för dess grundläggande orsakssammanhang. Därmed når vi målet för all forskning och allt sanningssökande, nämligen det Martinus kallar livsmysteriets lösning.

Att förstå livet och dess lagar

När det gäller livets natur famlar människan i blindo, vilket visar sig i hennes förhållande till och kamp mot andra varelser, något somockså leder till att hon tvingas försvara sitt liv genom kamp. Den materialistiska livssynen undergräver också tilltron till moraliska och etiska principer, vilka tidigare grundlagts genom religionens inflytande. Föreställningen att människan inte är något annat än ett förgängligt fysiskt ting leder ju helt konsekvent till att hon även kan behandlas som ett sådant ting. Materialismen upplöser därmed etikens grundvalar. Vi är dock delaktiga i en global erfarenhetsutveckling som kommer att leda till genombrott för en livssyn som bekräftar vår existens sanna natur. Det är genom oss själva vi känner livet i form av vår egen dagliga livsupplevelse med dess mångfald av erfarenheter. Att förstå livet är därför en fråga om självkännedom. Men genom denna visar sig också vår fullständiga förening med det gemensamma universella livet: ”Känn dig själv och du känner hela universum.”

Kosmisk utbildning

Genom det som inom Martinus kosmologi kallas ödeslagen visas att varje minsta tanke och handling som ett levande väsen är upphov till är detsamma som utsändandet av en energi som förr eller senare, i detta livet eller ett senare, kommer tillbaka till sitt ursprung så att väsendet får uppleva konsekvenserna av sin egen mentalitet. Detta innebär i sin tur att allt som ingår i ett väsens nuvarande öde är resultatet av tidigare tankar och handlingar hos väsendet ifråga. Denna livsupplevelse utgör grunden för utveck-lingen av väsendets förmåga att älska sin nästa. ”var mot din nästa som du vill att denna ska vara mot dig” blir härmed uppenbarad som vetenskap. I den mån människan förmår uppträda på ett sådant sätt mot sina medväsen att hon blir till glädje och välsignelse för dessa, kommer dessa energier att bilda ett lyckligt öde också för henne själv. Denna kärleksfulla inställning blir därmed till välsignelse för alla och envar.

Vad är sanning

Enligt Martinus kosmologi är kriteriet på sanning att det kan visas att ”allt är mycket gott”. Alla livets händelser leder till upplevelsen av den högsta lycka och tillfredsställelse då vi erfar att livet är ett absolut gott. Detta mål är ändå inte en definitiv slutstation i tillvaron, utan ett stadium som varje utvecklingsepok leder fram till och som, efter att ha upplevts till mättnad, blir utgångspunkten för en ny utveckling, men då på en högre nivå. Livet utgör på så sätt ett kretslopp mellan behov och tillfredsställelse, mellan mörker och ljus. Begäret efter livsupplevelse är den djupa drivkraft inom oss som leder utvecklingen framåt och som gör att denna upplevelse ständigt förnyas. Med detta perspektiv på livet har vi kommit fram till något som påminner om en religiös världsbild. Traditionella religiösa uppfattningar har dock nästan helt präglats av den starka trosförmåga som funnits hos människan. Med blue4vetenskapens framväxt följer emellertid ett mera skeptiskt och kritiskt sinne, vars stora auktoritet heter logik. Människan blir därför allt mindre troende – hon vill i stället förstå och veta. Många känner till exempel en skepsis inför begreppet Gud. Man anser att föreställ-ningen om Gud representerar något övernaturligt eller illusoriskt som inte hör hemma i en vetenskaplig tid. Materialismen kan å andra sidan inte heller göras fullt logisk och med Martinus kosmologi får religionen en ny roll. Då religionen tidigare gett en symbolisk, ja närmast sagoliknande beskrivning av verklighetens andliga sida, ges här istället en vetenskaplig genomlysning av densamma. Gud ska inte förstås som en övernatur vid sidan av verkligheten. Gud beskrivs här istället som verkligheten själv, som en levande helhet och ett allt omfattande levande och medvetet väsen. Gud är därmed av samma natur som vi själva. Vi är levande, medvetna varelser. Vårt eget liv är en del av Guds liv och Guds liv upplevs genom allt som lever. Del och helhet speglar varandra. En växande insikt i gudsbegreppets natur kommer att bidra till en praktisk fullkomning av de gamla utsagorna om en paradisisk tillvaro för människan. Eftersom livet är så inrättat att allt leder till utveckling uppnår människan genom sina erfarenheter en allt större balans mellan intelligens och känsla. Detta leder steg för steg vidare till en humanisering av livet på jorden. Denna utveckling framskrider enligt principen försök och misstag. Och av misstagen blir människan vis. All verklig visdom som mänskligheten äger visar också att lidandet endast är följden av okunnighet. Och eftersom denna okunnighet genom utvecklingen inte kan bestå, får vi med nödvändighet del av förståndets och kärlekens ljus – den medvetenhet som upprätthåller världen och visar att ”allt är mycket gott”.

Vi går en ljus framtid till mötes

Drömmar och förhoppningar om en humanare och fredligare värld är härmed inga grundlösa illusioner utan späda och begynnande tecken på att mänskligheten närmar sig en ny utvecklingsperiod. I samma mån som osjälviskhetens rena kärlek börjar utvecklas i människans hjärta, kommer den att göra vetenskap och konst till en välsignelse och ett fantastiskt äventyr för mänskligheten. Vintern kan inte vara för evigt, och det finns ingenting som kan hejda våren när den väl står för dörren.

Läs artikeln i pdf-format

 

Text med osynliga sökord:

Kosmiskreinkarnation     evighetssjälar    karmiskautvecklingsbanor