Hälsa i kosmisk belysning

Introduktion

I den andliga vetenskapen eller livsvetenskapen som Martinus presenterar, är hälsa en fråga om ”kärleken till nästan”. Den stora frågan blir då – Vem är min nästa? Här utvidgar Martinus verkligen vår livshorisont och visar att hela universum består levande väsen och vi får då ett mycket större område att visa vår omtanke och kärlek till.

 

Martinus delar in kosmos i tre olika avdelningar eller livsområden – mikrokosmos, mellankosmos och makrokosmos. Mikrokosmos är allt i vår kropp som organ, celler, molekyler, atomer och fortsatt nedåt i det oändliga. Mellankosmos är alla människor, djur och växter som vi upplever på det fysiska planet. Och makrokosmos är jorden, solsystemet, galaxen och vidare ut i den oändliga rymden. 

 

Vi har sedan länge fått lära oss att vara kärleksfulla mot våra medmänniskor och allt fler människor börjar också visa omtanke och kärlek till djuren. Vegetarismen och veganismen är ett tecken på detta. Men det räcker inte med detta om man vill uppnå verklig hälsa för kropp och själ. Martinus visar oss ett stort område som vi nu måste ”ta hand om” och visa vår kärleksfulla omvårdnad, nämligen vår organism, både den fysiska och psykiska sidan av den. Eftersom det är i kroppen som våra sjukdomar visar sig så blir det också extra viktigt att fokusera på hur vi kan ge de bästa livsbetingelserna till vårt mikrokosmos. 

 

Martinus visar på två stora områden som direkt påverkar vår hälsa – vårt val av föda och våra tankars stora betydelse – ”vad vi tänker, det blir vi”. Han fördjupar detta ämne i flera böcker där ”Den idealiska födan” fokuserar på vad som är den rätta födan för nutidens människor. Men även i ”Den eviga världsbilden 5” och ”Storkursen” kommer Martinus in på analysen av kostens betydelse för vår hälsa.

 

Det andra stora området är hela vårt medvetandeområde, våra tankar som utgör en organisk elektricitet som direkt går in i mikrokosmos och skapar livsbetingelser för våra mikroväsen. Här ÄR det först och främst i boken ”Bisättning”, där Martinus analyserar mikrokosmos, men även i ”Den eviga världsbilden 5” och i ”Storkursen” SOM DET finns analyser av våra tankars betydelse för vår hälsa.

 

Efter denna lilla sammanfattande inledning så fördjupar vi kunskapen om dessa två livsområden. Först ut – Martinus om den rätta kosten för nutidens människor. 

 

Vad ska vi äta egentligen?

Redan år 1933 skrev Martinus boken ”Den idealiska födan” där han påvisar vad som är den idealiska födan för nutidens människor. Han var med den boken tidigt ute med att visa på den växtbaserade kostens stora hälsofördelar, något som dagens näringsforskning nu också har kommit fram till. Den visar hur den helt växtbaserade kosten minimerar risken för de flesta av våra s.k. ”välfärdssjukdomar. 

 

”Låt maten bli din medicin”

Det var Hippokrates, läkekonstens fader, som myntade detta uttryck! Han levde 460- 370 f. kr och han skilde den medicinska vetenskapen från religionen. Han hävdade att sjukdom inte är straff från gudarna, utan snarare en följd av levnadsvanor, mathållning och miljömässiga faktorer. Han menade att om man ger kropp och själ de rätta betingelserna, så kommer de självläkande krafterna att läka oss och hålla oss friska. Det stämmer även fint med hur Martinus ser på hälsa – något vi ständigt skapar med vårt sätt att leva.  

 

Livsenheter

Martinus har myntat begreppet ”livsenhetsprincipen”, vilket betyder att allt i hela universum är uppbyggt enligt principen ”liv inuti liv”, levande väsen eller livsenheter inuti levande väsen. Det gäller vår fysiska kropp såväl som den materia som utgör vår föda. Inom den rådande vetenskapliga näringsforskningen ser man inte maten eller näringsämnena som ”levande” utan man menar att livet utgörs av cellerna och när de är döda så är maten bara en fysisk-kemisk sammansättning utan eget liv.

 

I den andliga vetenskapen visar Martinus att livet fortsätter ner i atomvärlden, ja livsenheterna fortsätter i det oändliga ner i mikrokosmos. All materia är genomträngd av liv – elektriska medvetandekrafter som också är den innersta näringen i vår föda.  I ”Den idealiska födan” skiljer Martinus mellan två former av livsenheter i våra livsmedel – A-livsenheter och B-livsenheter. A-livsenheterna får sina organismer dräpta i matsmältningen och detta medför att de i A-livsenheterna inkapslade B-livsenheterna då frigörs och kan tas upp som näring i organismen.1 Vad är då A-livsenheter och B-livsenheter rent fysiskt? Man kan se A-livsenheterna som den fysiska sidan av livsmedlen, som cellstrukturer och molekyler, medan B-livsenheterna är den egentliga näringen – levande mikrokosmiska väsen som med sitt jag och medvetande, ”en elektrisk kraftvåg” 2, kan inkarnera i vår kropp som livskraftstillskott.

 

I boken ”Den eviga världsbilden”, del 5, symbol nr 51, skriver Martinus: 

Matsmältningen har till uppgift att dräpa dessa kroppar för att det själsliga liv som finns i kropparna ska kunna övergå i den nya organismen som näring”. 

De kroppar som här avses och som måste dräpas, är alltså A-livsenheterna. B-livsenheterna, som är kostens innersta väsen, finns i riklig mängd i frukt och grönsaker medan de är betydligt färre och mera svåråtkomliga i animalisk föda. Där finns det så många A-livsenheter, animaliska mikroväsen som först måste dräpas för att vi ska komma åt B-livsenheterna. Det finns även A-livsenheter i vegetabilier men de är inte alls ”så talrika och inte heller på långt när så utvecklade som A-livsenheterna i de animaliska produkterna”.3 A-livsenheterna i växterna tillhör växtriket och då blir det inget dödande av animaliskt liv när vi äter vegetabilier. Här har vi det moraliska fundamentet vid vårt val av föda – att minimera dödandet – att inte utnyttja eller dräpa animaliska väsen, varken i mellankosmos – eller i mikrokosmos. För Martinus är detta den allra viktigaste grunden för vegetarismen och veganismen. Men vi dödar ju också växterna när vi använder dessa som föda, påpekar en vän av ordning. Ja, något måste vi ju äta. Så här förklarar Martinus det: 

”Då växtväsendet inte har kommit så långt i sin fysiska utveckling som djurväsendena och därför inte lider på samma sätt som dessa vid dråp och lemlästning, eftersom det inte kan känna ångest eller rädsla och inte realistiskt kan uppleva smärta annat än i form av en aning av obehag, är det uppenbart att man genom att dräpa djur förorsakar ett större lidande än om man dräper växter. Men av två onda ting bör man ju alltid välja det minst onda. I det här fallet innebär alltså dråpet på växter det minst onda …” 4

 

Martinus visar dessutom att det inom den vegetabiliska näringen finns ämnen som är avsedda att upptas som näring i organismer, och att deras upptagande som näring betyder liv och utveckling för dessa mikroväsen, alltså B-livsenheterna. Han visar att det mogna fruktköttet i alla ätliga frukter är den optimala, helt dråpfria födan för den ”riktiga människan”. Men vi jordmänniskor har ännu inte kommit så långt i vår utveckling att vi helt kan leva på denna föda, utan vi får välja ett mellanting mellan den animaliska kosten och fruktnäringen. Martinus skriver bl.a. 

 

”… Den jordiska människans nuvarande organism är ännu, även om den i verkligheten har vuxit ifrån den animaliska köttnäringen, likväl, till följd av vanans makt, till en viss grad utrustad att inrymma upplösningsprocessen och passagen av likresterna. Hela hennes matsmältningssystem, hennes mag- och tarmorgan, är ännu baserad på transporten av en viss mängd avfall, och endast en absolut naturlig utveckling, det vill säga en genom århundraden långsam tillvänjning, kan förändra människornas matsmältningsorgan, så att de blir hundraprocentigt anpassade till rent fruktkött.5

 

Det betyder att den idealiska födan för oss jordmänniskor finns att hämta inom växtriket – blad, stjälkar, rotfrukter, baljväxter, nötter och kärnor, plus naturligtvis frukt och bär som är fulla av nyttiga vitaminer och växtnäringsämnen. 

 

Symbol 38. Människan och animalisk och vegetabilisk föda

 

Symbolen symboliserar människornas utveckling från animalisk till vegetabilisk näring.

Det stora orangefärgade trappsteget längst ner symboliserar djurriket och den animaliska näringen. 

Den animaliska födan symboliseras med det violetta fältet med de gula, gröna och röda partiklarna, som är levande väsen i mikroform. Endast en mindre del av dessa så kallade livsenheter kan upptas som näring i organismen, nämligen de livsenheter som är markerade med rött, de s.k. B-livsenheterna. De finns inkapslade i de gula och gröna livsenheterna som är de animaliska A-livsenheterna som måste upplösas. Därför medför matsmältningen en dråpsprocess, som urskiljer och frigör de röda livsenheterna till näringsupptag.

    Det näst längst nedersta stora trappsteget symboliserar den delen av djurriket där den jordiska ofärdiga människan befinner sig. För nutidens människor är den vegetabiliska födan den som lämpar sig bäst. Den gula sicksacklinjen symboliserar den grövre delen av denna föda, som består av rötter, blad och stjälkar. Här är de röda livsenheterna också inkapslade, vilket betyder att de behöver frigöras via matsmältningsprocessen. Men då dessa A-livsenheter tillhör växtriket, kan de inte direkt uppleva smärta och lidande under matsmältningen.


Se vidare symbolförklaring i Den eviga världsbilden 4.

 

Näringsforskning
Finns det redan i dag forskningsresultat som visar på skillnader mellan de animaliska och de vegetabiliska livsmedlen vad gäller kostintag och hälsa? Här måste svaret bli ett obetingat ja. Den samlade kunskap som finns från de senaste 50 årens näringsforskning visar att den växtbaserade kosten minskar de flesta s.k. ”välfärdssjukdomar”. Och inte bara minskar risken för att få dessa, utan också att denna kost i många fall kan vända sjukdomsförloppet hos den redan insjuknade. 

   En av de bästa sammanställningarna som gjorts av sambandet mellan kost och sjukdomar har utförts av den amerikanske läkaren och näringsexperten Michael Greger. Han har tillsammans med andra forskare gått igenom en mycket stor mängd publikationer och artiklar inom näringsforskning som varje år publiceras i medicinska vetenskapliga tidskrifter och forskningsrapporter. Michael Greger har sedan 2011 webbplatsen NutritionFacts.org, där han på ett pedagogiskt sätt gör komplex näringsforskning tillgänglig för de människor som har intresse för dessa frågor. År 2015 kom så hans första bok ”How Not To Die”, som i svensk översättning utkom 2017 och fick namnet ”Konsten att inte dö”. I boken redovisas resultaten av den omfattande forskning som gjorts av forskare runt om i världen, bland annat om orsakerna bakom femton av västvärldens vanligaste sjukdomar. Här har vi t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimer, depression, diabetes typ 2 och flera former av cancer, där forskningen visar att man kan förebygga, men också i många fall behandla dessa sjukdomar med hjälp av den växtbaserade kosten. Längst bak i boken finns inte mindre än 3000 referenser till vetenskapliga studier som ligger till grund för allt han sammanfattar i boken. I sanning, en imponerande bok som saknar motstycke vad gäller kostens betydelse för vår hälsa. Michael Greger själv kallar inte kosten för vegankost, vilket den ju faktiskt är, utan växtbaserad kost och även ”evidensbaserad” kost, för att poängtera att det viktigaste för honom är vad den samlade näringsforskningen har kommit fram till. 

 

Inflammation

Forskningen har funnit att kronisk inflammation verkar vara en gemensam faktor bakom många sjukdomar t.ex. cancer, hjärta-kärlsjukdomar, MS, diabetes. Vad är det då som genererar dessa kroniska inflammationer? Man känner till många olika ämnen och faktorer t.ex. stress, rökning, miljögifter, övervikt och animaliska produkter. När det gäller kött och mjölk har man i dessa hittat ett sockerämne som förkortas Neu5gc och som inte finns i växtriket eller hos människan men hos övriga däggdjur. Detta ämne skapar inflammation när det kommer in i människokroppen och man har också hittat denna molekyl i många olika cancertumörer hos människan. Så denna animaliska molekyl kan ligga bakom många sjukdomar hos människan.

Ett annat ämne som man får i sig via kött är giftiga ämnen från bakterier som följer med köttet. De kallas endotoxiner och är värmeresistenta vilket innebär att de finns kvar även i kokt animalisk kost. Dessa toxiner skapar också inflammation i köttätarens kropp.

   Martinus visar i DEV 5, att när vi får in främmande ämnen och energier i olika delar av kroppen där de inte hör hemma, skapas det ”världsbränder i mikrokosmos”. Dessa bränder i mikrokosmos är just det som naturvetenskapen kallar inflammation.

   Sammanfattningsvis kan sägas att livsstilsmedicinska forskare har visat att vi till mycket stor procent kan förhindra många av de vanligaste sjukdomarna med den rena växtbaserade kosten, helst hela oraffinerade växter. De innehåller alla de nyttiga ämnen vi behöver – kolhydrater, protein, fetter, växtnäringsämnen, vitaminer, mineraler och fibrer. Fibrer finns bara i växtriket och visar sig vara riktiga hälsogivare – de utgör bl.a. näring för de ”goda” tarmbakterierna som har en avgörande roll för vår hälsa. Den växtbaserade kosten ger den rätta bakteriefloran som inte bara minskar inflammationer och fysiska sjukdomar utan även påverkar hjärnan och vårt psykiska välbefinnande. 

 

Här kommer några praktiska kostråd som är grundade i den näringsvetenskapliga forskningen. Se till att du får i dig näring varje dag från dessa livsmedelsgrupper: frukt och bär, nötter och frön, baljväxter (bönor, linser, ärtor), korsblommiga grönsaker (broccoli grönkål, brysselkål, rödkål m.fl.), bladgrönsaker (spenat, mangold, persilja, sallader m.fl.), fullkorn, lökväxter, rotsaker, örter och kryddor.     Här har vi den antiinflammatoriska kosten som kan släcka ”bränderna” i mikrokosmos och ge de allra bästa livsbetingelserna för kropp och själ.

 

1. Den idealiska födan, kap. 24

2. DEV5, 68.1

3. Den idealiska födan, kap. 28

4. Den idealiska födan, kap. 11

5. Den idealiska födan, kap. 27

6. DEV5, 67.1

 

Tankekraft och hälsa

Det allra viktigast för våra liv och vår hälsa är hela vårt medvetandeområde, alla våra tankar och föreställningar, ja vår världsbild blir helt avgörande för hur vi upplever och tolkar våra livsupplevelser och hur vi därmed skapar vårt livsöde. Våra tankar är uppbyggda av andlig materia som också utgör organisk elektricitet och som håller allt i vår kropp levande.

Martinus skriver i boken ”Bisättning” kap 43,

 

”Vad är då tänkande, eftersom det spelar en så stor roll i människans tillvaro? Tänkande är en genom hennes hjärna och nervsystem koncentrerad utlösning av ”överfysiska” krafter. Enligt Livets Bog är ”överfysiska” krafter återigen detsamma som högre elektriska vågor eller vibrationer. Dessa vågors mottagande och avsändande genom organismen förnimms som ”tankar”. Dessa förnimmelser är i sin tur detsamma som livsupplevelse. När en människa tänker är det alltså liktydigt med att det genom hennes hjärna och nervsystem – som i detta fall kan betraktas som en ”radioanläggning” av utomordentligt fin konstruktion – går en ström av elektriska vågor, som i jämförelse med de vanliga radiovågorna är mikroskopiskt små. Medan denna ström inåt upplevs som tanke, som förnimmelse av livet, visar den sig utåt som ”magnetism”, som i detta fall återigen är liktydigt med det vi kallar ”livskraft”.
Emedan tankarna alltså är detsamma som fina elektriska vågor som genomströmmar organismen, blir varje tanke identisk med en eller annan form av – ”elektrifiering” av organismen, vilket i sin tur är detsamma som en ”överfysisk” kraftpåfyllning. Denna ”elektrifiering” eller ”kraftpåfyllning” utlöses direkt i blodet. Tänkandet blir därmed det främsta fundamentet för skapandet av blodet, och blodets kvalitet måste därför stå och falla med tänkandets natur och kvalitet. Eftersom blodet återigen utgör det bärande fundamentet för själva organismens skapande, vidmakthållande och välbefinnande, blir tänkandet alltså själva livets allra högsta manifestationsfaktor.       – Vad en människa tänker, det blir hon. Har hon sjukliga abnorma tankar, kommer hennes organism att bli sjukligt eller abnormt magnetiserad, varvid den i motsvarande grad måste framträda som sjuklig och försvagad, medan den genom ljusa, friska och normala tankar oundvikligen kommer att vara uttryck för högsta normala välbefinnande”.

                                                            

Tänk vilken fantastisk koncentrerad kunskap och visdom som Martinus förmedlar i detta kapitel! Tankarna är den näring och klimat som vi ger till mikrokosmos på samma sätt som jorden och solen skapar det klimat vi har här på jorden – makrokosmiskt tankeklimat. 

Vad är det för negativa tankeklimat som vi kan utsätta vårt mikrokosmos för? Girighet, intolerans, kritik-lusta, högmod, aggressivitet, hetsighet, egoism och svartsjuka är exempel på inre klimat som skapar elektriska kortslutningar i mikrokosmos och därmed sjukdom om man har dessa tankeklimat ofta och under lång tid.

På samma sätt kan vi skapa de bästa förhållanden i mikrokosmos med ett positivt tankeklimat – Givmildhet, tolerans, humor, vänlighet, tacksamhet och ödmjukhet är exempel på livgivande och hälsoskapande tankar och levnadssätt. 

Alla dessa tankeklimat är ju en del av vårt totala medvetandefält som ständigt genomströmmar vår kropp som kan vara en uppbyggande eller nedbrytande livskraft.

Martinus beskriver också detta i en artikel i Kosmos nr 6, 2011 – ”Gudomen och livsmodet” där han visar hur fruktan och bekymmer förorsakar dåliga nerver och andra fysiska sjukdomar:

 

”Hela medvetandet är ett strålformigt område, varifrån energierna strålar in i den fysiska organismens atomer och laddar upp dem. De kan sedan i sin tur göra elektronerna fruktbara, av vilka blodet och hela den fysiska organismen består. Om det strålformiga området, dvs. tomrummet mellan de fysiska partiklarna, fylls med negativ energi, och denna går in i blodet och runt i organismen, blir människan ur stånd att genom samma organism uppleva ett sunt och normalt liv i den fysiska världen.” 

 

Martinus visar alltså att våra tankar och hela vårt medvetandefält är upphovet till vår livskraft och hälsa – så här beskriver han det i LB6, st. 2295:

 

”Att få denna tankekraft fullkomlig betyder alltså för människorna att få fullkomlig livskraft. Att få denna tankekraft fri från all egoism eller från övertron att varje människa är sig själv närmast, och i stället få den orubbliga sanningen vedertagen, att var och en är sin nästa närmast, detta betyder den totala mentala hälsan och därmed avskaffandet av kriget, fängelserna, sjukdomarna och sjukhusen”.

 

Vi måste alltså bli duktiga på att bli uppmärksamma på våra tankar och handlingar d.v.s. självkännedom och därmed också kunna rensa vårt medvetande från nedbrytande tankeklimat – Martinus skriver i ”Svar på ett brev från en sjuk”, Kosmos nr 5/2007:

 

”Denna mentala rensning består i att avlägsna svartsyn, all bitterhet mot väsen som man menar är orsak till ens lidanden eller besvärligheter, samt all annan bitterhet, vilket blir lättare allteftersom man avlägsnar all martyrkänsla och allt självmedlidande och beklagande över sitt tillstånd för andra väsen och förstår att livet är rättfärdigt och fullkomligt, kosmiskt sett, och att man själv är orsak till sitt öde….Och till detta finns den underbara gudomliga kraften, som är nedlagd i alla levande väsen i form av bönens princip, en oändlig källa till hjälp för väsen, som har lärt sig att förstå dess makt. Allt vad en människa ber om, som går i riktning mot att hjälpa henne till en osjälvisk och nästakärleksfullt sätt att vara, blir orubbligt bönhörd. Här kan bönen bli ett utomordentligt stort område av vit mag.”

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vägen till hälsa ligger i att kunna skapa ett kärleksfullt tankeklimat som ger de bästa livsbetingelserna för de mikroväsen som bygger upp vår kropp. Men naturligtvis också att träna oss i att i alla möten med människor och djur stråla ut tolerans, vänlighet och kärlek som skapar de harmoniska relationer vi alla längtar efter. Denna harmoni går också direkt in i vårt mikrokosmos och ger den optimala livskraften till hela vår organism. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att omställningen till att alltid vara tolerant och kärleksfull tar lång tid, vi kan behöva många liv i den fysiska världen innan vi kommit så långt i utvecklingen. Därför är det klokt att försöka ha en förlåtande och förstående inställning även till sig själv.

 

Vad man bör undvika

Det är välkänt för människor idag att vi borde undvika nedbrytande och

sjukdomsframkallande ämnen som tobak, alkohol och narkotika (droger).

Informationen om deras skadliga effekter har lett till en radikal minskning av

tobaksrökningen. Men istället så ökar bruket av olika droger och narkotiska substanser som har ännu skadligare effekter på kropp och psyke. Martinus kunde med sin kosmiska syn se att dessa substanser, även tobak och alkohol, kan ge skadeverkningar i kommande inkarnationer. Han skriver i boken ”Den idealiska födan” kap. 3:

 

”Sådana aspiranter på kommande, mer eller mindre abnorma inkarnationer eller

existensformer grundande på felaktigt näringsmedvetande, är identiska med dem som i sin dagliga tillvaro framstår som viljelösa ”morfinister, ”drinkare”, ”rökare” osv. De njutningsmedel som får människorna att höra till nyss nämnda kategorier, är alla utan undantag realiteter som är rena giftet för organismen…”

 

Martinus fördjupar ytterligare kunskapen om detta i DEV5. symbol 75. Han beskriver

hur bruket av dessa för vår kropp och våra mikroväsen nedbrytande substanser, leder till det han kallar ”den svarta elden”.

 

”Miljoner människor lever idag döende och rosslande, hostande och harklande på denna elds slagfält. De kan inte få luft, de har defekt hjärna, är invalidiserade och hjälplösa på detta slagfält…”

 

”Den svarta elden drabbar alltid de psykiska organen och är den farligaste sjukdom man kan få i sin organism. Väsendet blir på så sätt psykisk defekt, en defekt som alltså kulminerar i utvecklingsstörning.”

 

Martinus menar att de mest kända exemplen på denna svarta elds ämnen är varje slag av alkohol eller sprit och olika droger och narkotiska substanser. Dessa ämnen bryter inte bara ned den fysiska kroppen utan de inverkar även på de psykiska eller andliga kropparna och de talangkärnor i övermedvetandet som ska bygga upp en ny kropp i kommande inkarnationer. Här har vi alltså en mycket vanlig orsak till medfödda sjukdomar och olika funktionsnedsättningar som verkar bli allt vanligare.

Martinus berättar också att narkotiska ämnen angriper det späda kosmiska

medvetandet eller de högpsykiska förmågor som ska göra väsendena till kristusväsen eller färdiga människor. Dessa droger försvårar alltså vår vidare utveckling mot det kärleksrike som vi alla längtar efter – det riktiga människoriket.

 

”Vi har här livets största urspåring. Här har gudasonen sjunkit så djupt ned under den

normala livsformen som ett väsen över huvud taget kan komma. Men Gud är med sin son också i mörkret. Han är absolut inte dömd till någon evig förtappelse. Han är övervakad av Guds eviga ande, även om han själv har valt att vandra längs den urspårade dödens vägar. Och Gud har här låtit honom nå till vägs ände.” DEV5, 75.17

 

När man helt har kommit under den svarta eldens makt så kan den totala nedbrytningen av kropp och själ, dvs. till vägs ände, ta upp till fyra inkarnationer. Och att helt komma tillbaka till normalitet igen kan även det ta upp till fyra inkarnationer. Men som Martinus skriver i stycket ovan, ingen är förlorad utan alla kommer genom sin stora längtan efter att åter vandra på ”livets väg” att återfå sin hälsa till kropp och själ – och har dessutom fått en stor kännedom och insikt om detta lidande och kan därför bli en starkt hjälpande hand för alla som fortfarande ”vandrar längs den urspårade dödens vägar”.

 

Övriga hälsofaktorer  

 

Det finns naturligtvis många olika faktorer som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande i livet. Här tar jag upp några exempel som är välkända för vetenskapen och kanske vissa, som man ännu inte tänker på som viktiga hälsofaktorer.

 

Motion är såklart en välkänd viktig källa till god hälsa. Liv är rörelse och dagliga promenader i friska luften på minst 45 minuter stärker inte bara hjärta-kärlhälsan utan minskar risken för alla sjukdomar.

 

Lika viktigt som motion är vila, avslappning och sömn – det är då kroppen återhämtar sig och när vi sover repareras de mikroskopiska skador som uppstått under dagen i mikrokosmos på bl.a. nervsystemet.

 

Gemenskap, vänskap och kärlek är en stor ”näringskälla” som är livsviktigt för alla människor – skapar trygghet och närhet till ”livet”.

 

 

Ett gott skratt förlänger inte bara munnen utan även livet så se till att se det humoristiska i livet – humor och glädje är en verklig mänsklig förmåga att träna på.

 

Konst och musik är en livgivande och livsviktig ”näring” för många av dagens humana människor. Martinus kallar det för ”underhållningbegär” som är ett växande behov hos oss, att få dela med oss och glädja våra medmänniskor med våra olika talanger och förmågor.

 

För många har vetenskaplig forskning blivit det viktigaste området att fördjupa sig i, att få utforska och förstå livets olika gåtor.
Detta gäller även forskning på det andliga området – andlig vetenskap, som kommer att bli det stora forskningsområdet för människan i framtiden. Hennes nyfikenhet på vad livet är och hur man kan skapa ett ljust och kärleksfullt liv blir för den nu ”uppvaknande människan” ett stort intresseområde. 

 

Naturen är en källa till stor glädje och även läkning för många människor. I dagens stressade värld blir promenader i naturen som balsam för kropp och själ. Här kan man återfinna kontakten med jorden och finna friden i sitt inre.

 

Martinus nämner att bönen kommer att bli en självklarhet för människorna när de har upplevt kulminationen av materialism och ateism. Han visar att bönen är en magisk kraft som vi kan ”koppla upp oss på” och få inspiration och vägledning i livets olika svåra skeenden – en stor kraftkälla att ösa ur! (Om detta finnas att läsa mer i boken Bönens mysterium av Martinus.)

 

Mer

Se även artikeln Det psykiska vaccinet mot ohälsa.