Om stiftelsen

Stiftelsen bildades 1966 i samråd med Martinus under namnet Stiftelsen Martinus Institut i Sverige. År 2008 ändrades namnet till Stiftelsen Martinus Kosmologi. Stiftelsen är en s.k. from stiftelse och utgör inte någon form av förening, sekt eller politisk organisation. 

Stiftelsens stadgar: PDF-fil

Verksamhet

Stiftelsens verksamhet är inriktad på medverkan till framväxten av den nya kultur, som Martinus beskriver i sitt verk Tredje testamentet.

Då riktig nästakärlek baseras på ett mycket omfattande kunskapsmaterial innebär det att undervisningen omfattar såväl den kosmiska världsbilden med dess lagar och principer, som den kosmiska världsmoralen.

Verksamheten och alla de medel, som står till förfogande, ska uteslutande tjäna följande allmännyttiga ändamål:

 • Översätta Martinus verk så att största möjliga överensstämmelse med de danska originalen uppnås
 • Upplysa om dessa verk och göra dessa tillgängliga för intresserade, genom publicering och undervisning i betryggande form.

Utöver ovanstående följs Samarbetsstrukturen, den vägledning för Martinusarbetet, baserad på protokoll från styrelsemöten och samtal med Martinus, som utarbetats av rådet vid Martinus Institutet i Köpenhamn.

Verksamheten försiggår främst i form av föredrag, seminarier, studiecirklar, samtals- och delningsgrupper. En given del i verksamheten är spaning efter den nya världsimpulsens olika ansikten. Vilka tecken finns det på en begynnande förändring i samhället i just den riktning som Martinus beskriver?

Genom stiftelsens ägda förlag Världsbild sker också kontinuerlig översättning och utgivning av Martinus litteratur på svenska. Utgivningen sker på Stiftelsens förlag, Världsbild Förlag AB www.varldsbild.se. Litteraturen distribueras numera via Stjärndistribution AB, 0290-76 76 80. Förlagets löpande förvaltning sköts av dess VD, Ulf Sandström. Litteraturens copyright innehas av Martinus Institut, Köpenhamn.

Kort historik

 • 1966 Stiftelsen bildas av Sigurd Westerlund, Yngve Brolin och Nils Kalén.
 • 1967 Weekendkurser ny gren i verksamheten med Mogens Möller och Sigurd Westerlund.
 • 1967 Martinus är med att hissa Sakens flagga på Lidingö, Trasthagen.
 • 1970-72 Nils Kalén skänker Hälsans Förlag (nuvarande Världsbild Förlag AB) till Stiftelsen.
 • 1971 Martinuslitteraturen introduceras på bibliotek.
 • 1972 Registrering hos Länsstyrelsen.
 • 1975 Veckokurser startar på Östa (Stallaholmen utanför Mariefred).
 • 1976 Etablering i lokaler på Fjällgatan 23 B. Många frivilliga krafter bidrar till upprustningen av de två rum som hyrs.
 • 1980 Begravningsinformation sammanställs och säljs via Stiftelsens förlag. I paketet finns förslag på hur en begravning kan gå till, hur kistan kan vara beskaffad, ”Vita Arkivet” från Fonus osv.
 • 1982 Totalt 75 exemplar av Livets Bog I kan genom en personlig donation av Elna Lindqvist, skickas som gåva till ett antal bibliotek.
 • 1985 Informationsbladet startar. Bladet behandlar Stiftelsens verksamhet och annan närliggande verksamhet samt visar hur den nya världsimpulsen växer fram.
 • 1986 Utbildning av nya föredragshållare och kursledare startar.
 • 1988 Stiftelsen erhåller Trasthagen 3, 5 och 7 på Lidingö i gåva av Elna Lindqvist.
 • 1994 Sommarföredrag på Fjällgatan prövas. Videon ”Den kosmiska Världsbilden” produceras.
 • 1995 En utvecklingsgrupp bildas för att ge föredragshållare/kursledare/cirkelledare fördjupade kunskaper.
 • 1996 Internatkursverksamhet på Granhedsgården utanför Flen startar. 
 • 1997 Teaterstycket ”Max o Cecilia” har urpremiär, tar upp reinkarnationsprincipen, författare Sigurd Westerlund.
 • 1999 Från och med sommaren 1999 kan Stiftelsen, vid kurser, ta emot övernattande kursdeltagare i ett nyrenoverat hus i Trasthagen med två rum, dusch, toalett och ett litet pentry. Antalet övernattande kan vara fyra personer.
 • 2008 Stiftelsen byter namn till Stiftelsen Martinus Kosmologi. Samarbete med Martinus Center Stockholm och Martinus Center Ekerö inleds.
 • 2009 Från och med hösten 2009 genomförs all verksamhet i Stockholm i stiftelsens regi och Martinus Center Stockholm läggs ner.
 • 2010 I mars invigs den nyrenoverade lokalen, Martinusrummet, på Fjällgatan 23 B.
 • 2019 En ny Trasthagen-grupp startar ett arbete för att förbättra småhusens tillstånd och undersöka möjligheten att ha kurser i Martinus kosmologi igen på Lidingö.

Styrelse och medarbetare

Stiftelsen leds av en styrelse består av: 

 • Henrik Sundström, ordförande
 • Anne Pullar, ledamot och vice ordförande
 • Håkan Lundberg, ledamot
 • Göran Asplund, ledamot
 • Margareta Godin Bagge, ledamot
 • Susanne Tingelii, adjungerad

Det finns en mängd medarbetare inom Stiftelsen där det mesta arbete utförs helt ideellt. Det finns olika typer av arbete att utföra. Skriv gärna till info@martinus.se om du är intresserad av att samarbeta. 

Stiftelsen äger Världsbild Förlag AB, vars styrelse utgörs av Henrik Sundström (ordförande), Ulla-Mir Renöfält (ledamot) samt Ulf Sandström (VD och ledamot).

Stiftelsens anda

Stiftelsen Martinus Kosmologi skall medverka till framväxten av den nya kultur, baserad på nästakärlek, som Martinus beskriver i sitt verk. Därför bör nästakärlekens tankeklimat utgöra Stiftelsens mentala grundton.

Martinus beskriver nästakärleken som en utstrålning av energi, som är till nytta och gagn för allt levande. Det är således detta tankeklimat som skall vara utmärkande för verksamheten och samarbetet vid Stiftelsen. Nästakärleken kan aldrig ligga till grund för angrepp, förtal eller krav av något slag.

I ett av de första numren av tidskriften Kosmos, som utkom på 30-talet, skrev Martinus följande: 

”Inom Saken måste råda en anda, som absolut endast ser det ljusa, det goda och kärleksfulla i var och en, ty det finns absolut något gudomligt, ljust och kärleksfullt i varje levande väsen. Att koncentrera sig på detta, att sysselsätta sig med denna sida av vår nästas natur, ger stor kunskap om ljuset, ger strålglans kring vars och ens mentalitet, får alla ögon att lysa.”

Utöver ovanstående följs också Samarbetsstrukturen, som är en vägledning för arbetet, baserad på protokoll från styrelsemöten och samtal med Martinus och som utarbetats av rådet vid Martinus Institutet i Köpenhamn.

Verksamheten grundas inte på medlemskap

I en artikel med rubriken ”Till läsarna”, publicerad i första numret av tidskriften Kosmos, april/1933:

”Dessutom kan inget som helst andligt företag i absolut realistisk mening hållas samman annat än genom kärlek och den därav följande förmågan att praktisera idealism, tolerans och respekt för allt och alla. Varje andlig sammanslutning på basis av andra former såsom: avtal, kontrakt eller medlemskort blir därför oäkta eller hycklande i samma mån som ‘medlemmarna’ saknar förmåga att representera eller praktisera dessa sammanslutningars lagar, avtal, lärosatser eller ideal. Men en sammanslutning, som uteslutande är baserad på den medfödda kärleksförmågan hos individerna, är ju en äkta eller naturlig sammanslutning och kan endast existera under begreppet: ’Vad Gud har sammanfogat det må människor icke åtskilja’. Den behöver därför inga lagar, inga avtal, inga föreskrifter, inga löften för sin sammanhållning”.

Därför kan man mycket väl delta i Stiftelsens verksamhet – men man kan inte bli medlem.

Kring ekonomin

Stiftelsen är självägande och stiftelsens kapital garanterar dess oberoende. I stiftelsens stadgar regleras användningen av dess kapital. Stiftelsens ekonomi baseras framförallt på gåvor och testamenten och även inkomster från aktiviteter såsom föredrag, cirklar, kurser och seminarier. Stiftelsens räkenskaper granskas av auktoriserad revisor, och deklaration inlämnas varje år. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län. Årsredovisning lämnas varje år till Länsstyrelsen.

Gåvor

Stiftelsens ekonomi baseras på inkomster av gåvor och testamenten samt aktiviteter såsom föredrag, cirklar, och seminarier. Stort tack för alla gåvor!

Swish 0708-47 82 99 | Postgiro: 65 55 95-7  | Bankgiro: 643-1019

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen lämnas till Länsstyrelsen och läggs också ut på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen har ett eget bokförlag, Världsbild Förlag AB, där Martinusböcker ges ut fortlöpande. Stiftelsen bidrar ekonomiskt vid förlagets utgivningen av böckerna. Stiftelsens resurser används dessutom till att sprida kännedom i övrigt om Martinus Kosmologi i form av föredrag, seminarier och kurser samt studiecirklar, samtalskvällar mm. Verksamheten bedrivs framför allt i den nyrenoverade lokalen på Fjällgatan 23 B i Stockholm och ibland i kurshuset på Trasthagen 7, Lidingö. Trasthagen har stiftelsen fått i gåva av framlidna Elna Lindqvist i slutet av 80-talet.

För den som önskar stödja arbetet för Martinus kosmologi kan valfritt belopp sättas in på plusgiro nr: 65 55 95-7, Stiftelsen Martinus Kosmologi. I eventuella testamenten kan det också vara en fördel att förutom stiftelsens namn även skriva in organisations-numret 813600-1073.

Revisor

Thomas Lönnström, auktoriserad revisor

Sonora Revision AB

Fiskarg. 8, 116 20 STOCKHOLM