Verket Tredje testamentet

Inte sällan använder Martinus en händelse eller ett citat från bibeln i sina texter. Men han gör inte det för att stärka sina egna analyser, utan för att ge en ny belysning av eviga sanningar som är klädda i liknelser eller dogmer. Genom att sätta in dessa liknelser eller uttalanden av Jesus i ett större sammanhang får Martinus delarna att hänga ihop på ett sätt som gör att man kan ta till sig kristendomens kärna utan en religiös tro.

På sätt och vis kan man säga att Martinus förenar österländska tankar med kärnan i kristendomen, men inte genom att han läste på om olika läror och drog slutsatser från dem, utan genom självupplevda kunskaper via sin väl utvecklade intuitionsförmåga. Om detta stämmer är såklart något som var och en själv får ta ställning till och fundera över.

I slutet av sitt liv kom Martinus fram till att hans samlade verk skulle ha titeln Tredje testamentet. Han tog detta beslut för att understryka att han såg sitt verk som en fortsättning på den mycket stora process som Jesus startade för cirka 2000 år sedan och som påverkat miljarder människor över hela världen. Men Martinus verk ska inte ligga till grund för en religion eller sekt. Istället för suggestion och tro ligger tyngdpunkten denna gång på intelligensmässiga förklaringar uppbyggda av sammanhängande tankekedjor och detaljerade livsanalyser som kan undersökas av alla som vill.

De människor som gärna läser analyserna i Tredje testamentet kan beskrivas som ”humana materialister”, d.v.s. människor som inte är religiösa men som är öppna för att det finns mer än materia i livet och som har ett behov av logiska förklaringar till de stora existentiella frågorna och allt det mörker som finns i världen. 

Martinus menade att Tredje testamentet utgör grunden för en andlig vetenskap som kommer att växa fram i takt med att man utforskar livet och verkligen praktiserar kristendomens kärna genom att ”vända den andra kinden till”, ”förlåta sju gånger sjuttio gånger dagligen”, ”sticka sitt svärd i skidan”, ”älska sina fiender” och så vidare.

I verket Tredje testamentet av Martinus ingår alla hans böcker, artiklar, föredrag och brev.

Böcker av Martinus

Här följer en lista på böcker av Martinus:

 • Livets Bog, del 1-7

 • Den Eviga Världsbilden, del 1-6

 • Storkursen – Den eviga världsbilden

 • Logik

 • Bisättning

 • Den intellektualiserade kristendomen 

 • Mänsklighetens öde

 • Påsk

 • Vad är sanning?

 • Kring min missions födelse

 • Den idealiska födan

 • Mänskligheten och världsbilden

 • Kosmiskt medvetande

 • Bönens mysterium

 • Vägen till invigning

 • Julevangeliet

 • Kosmiska glimtar

 • Meditation

 • Livets väg

 • Kulturens skapelse

 • Vägen till paradiset

 • Världsfredens skapelse

 • Två slags kärlek

 • Genom dödens port

 • Artiklar 1930-1945

 • Artiklar 1945-1972

 • Kosmiska lektioner 1-4 (Kosmiska lektioner 1 är en utmärkt startbok.)

Alla böcker finns att köpa på Världsbild Förlag. Många av dem finns att läsa på martinus.dk/sv/tt.

Symboler av Martinus

Kort efter att Martinus genomgått sina starka andliga upplevelser påsken 1921 började han att göra skisser på förklarande bilder av de kunskaper han fick till sig genom den aktiverade intuitionsförmågan. Han kom att kalla sina förklarande bilder för symboler. Sammanlagt gjorde Martinus 100 symboler. De flesta av dem finns förklarade i böckerna Den Eviga Världsbilden 1-6. I förordet till denna bok finns bl.a. följande förklaring:

»Med hjälp av symbolerna är det möjligt att ge den härför mogne läsaren en lättillgänglig överblick över världsalltets kosmiska struktur. Symbolerna har sålunda endast till uppgift att markera de absolut grundläggande och bärande principerna och lagarna i livets eller världsalltets struktur och manifestation. De utgör handgripliga markeringar av icke handgripliga kosmiska analysområden, som i sig själva är eviga och därför existerar utanför tid och rum. Dessa områden har alltså inte någon som helst tids- och rumsdimensionell bildform. Men detta hindrar inte att de ändå existerar som ”något som är”. Då detta ”något” utgör en orubblig realitet på vilken allt liv är baserat, är det nödvändigt att bli förtrogen med de eviga realiteter som nämnda ”något” utgör, om man vill göra sig en förhoppning om att få uppleva livsmysteriets lösning rent förståndsmässigt. Dessa bortom tid och rum existerande företeelser har, som tidigare påpekats, mycket omfattande beskrivits i ”Livets Bog”. Här skall vi därför endast förklara symbolerna, vilka i förhållande till nämnda boks kosmiska analyser är detsamma som kartor är i förhållande till geografin.«

Alla symboler finns att betrakta på martinus.dk/sv/symbolerna med sammanfattande förklaringar.

Artiklar av Martinus

Det finns ca 370 artiklar av Martinus om olika ämnen. Många av dem är samlade i böckerna Artiklar 1933-1945 och Artiklar 1945-1972 som finns att köpa på Världsbild Förlag. Alla artiklar finns att läsa på danska på martinus.dk/da. 

Artiklar av olika författare och Martinus finns i tidskriften Kosmos: https://www.kosmosmagazine.net/se/

Föredrag av Martinus

Martinus höll regelbundet föredrag i Danmark, ibland även i Sverige och några andra länder. Han hade även frågestunder som finns upptagna på band. För den som förstår danska och är intresserad av Martinus analyser finns många timmars lyssning att ta del av på martinus.dk/da.

Brev från Martinus

Martinus fick ofta brev av människor som hade ett problem eller en fråga som de villa ha hans svar på. Dessa brev innehåller intressanta upplysningar om hur Martinus såg på olika situationer. Många av breven finns att utforska på martinus.dk/da.